Πώς συνδέεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων;


Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων παρέχει τη βάση για την κατάταξη - στα επίπεδά του - όλων των τίτλων που χορηγούνται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αντιστοίχιση τους στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ως ένα μετα-πλαίσιο επιτρέπει στα συστήματα προσόντων διαφορετικών χωρών να συσχετίζονται το ένα με το άλλο.

Κοινά σημεία του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων:

 • Αποτελούν δομές 8 επιπέδων, τα οποία ορίζονται από περιγραφικούς δείκτες.
 • Είναι περιεκτικά και ολοκληρωμένα, με σκοπό να σχετίζονται με τους τίτλους που χορηγούνται για κάθε είδους μάθηση, στο πεδίο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Και τα δύο πλαίσια καθορίζουν μαθησιακά αποτελέσματα με βάση Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες.
 • Περιλαμβάνουν περιγραφικούς δείκτες προσδιορισμού των επιπέδων.
 • Στα αποτελέσματα για ένα δεδομένο επίπεδο θεμελιώνονται και εντάσσονται τα αποτελέσματα των κατώτερων επιπέδων.
 • Εισάγονται λέξεις ή φράσεις κλειδιά ως «κατώτατο όριο» ή διακριτικά στοιχεία κατά την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε κάθε επίπεδο.

Σημεία διαφοροποίησης του Εθνικού από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:

 • Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έχει απλούστερη δομή επιπέδων, ενώ το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, υιοθετεί μεν τα οκτώ επίπεδα, αλλά παράλληλα εισάγει μια σειρά «Τύπων Προσόντων», με στόχο τη σαφή και ακριβή κατηγοριοποίηση όλων των τίτλων σπουδών που απονέμονται .
 • Οι ελληνικοί περιγραφικοί δείκτες επιπέδων επεξηγούν περαιτέρω τους αντίστοιχους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ανά επίπεδο, παρέχοντας μια πληρέστερη πηγή στοιχείων επί των οποίων βασίζονται προδιαγραφές για πολλαπλούς Τύπους Προσόντων.

Στην Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτυπώθηκε η ανταπόκριση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στα παρακάτω δέκα (10) κριτήρια:

 1. Οι ευθύνες ή/και η αρμοδιότητα, σύμφωνα με το νόμο, όλων των εθνικών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία αντιστοίχισης, όπως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού, καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
 2. Υπάρχει μια σαφής και αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ των επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και των περιγραφικών δεικτών των αντίστοιχων επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 3. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με τις ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και, εφόσον υπάρχουν, στα συστήματα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 4. Διαφάνεια στις διαδικασίες για την κατάταξη και την περιγραφή των προσόντων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 5. Το εθνικό σύστημα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αναφέρεται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και συνάδει με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές και οδηγίες.
 6. Η διαδικασία αντιστοίχισης περιλαμβάνει τη συμφωνία με τους φορείς διασφάλισης ποιότητας.
 7. Στη διαδικασία αντιστοίχισης συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες.
 8. O αρμόδιος εθνικός φορέας επικυρώνει την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Ο ίδιος φορέας, σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NCP), δημοσιεύει μια ολοκληρωμένη έκθεση αντιστοίχισης μαζί με τα στοιχεία που την τεκμηριώνουν και αναφέρονται ξεχωριστά σε καθένα από τα δέκα (10) κριτήρια.
 9. Η επίσημη πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων δημοσιεύει έναν επικαιροποιημένο κατάλογο μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα κράτη – μέλη έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αντιστοίχισης και παραθέτει σχετικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους με ολοκληρωμένες εκθέσεις αντιστοίχισης.
 10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Έκθεσης Αντιστοίχισης, και σε συνάρτηση με τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη Σύσταση, όλα τα νέα προσόντα, πιστοποιητικά, διπλώματα και έγγραφα Europass που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κάνουν σαφή αναφορά, μέσω των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, στην αντιστοίχιση τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.


sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..