Μητρώο Προσόντων


Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανέπτυξε το Μητρώο Προσόντων (Τίτλων Σπουδών) της χώρας. Οι τίτλοι σπουδών/τα προσόντα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Προσόντων της Ελλάδας και έχουν αντιστοιχηθεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) ανέρχονται σε 724. Μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω ιστότοπο: proson.eoppep.gr.


Οι τίτλοι σπουδών/προσόντα που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Προσόντων της Ελλάδας έχουν διασυνδεθεί με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τα προσόντα (qualifications) και τις ευκαιρίες μάθησης (learning opportunities). Σύνδεση με ευρωπαϊκό QDR, ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ πύλη ενημέρωσης «EUROPASS».

  • 2019 έως σήμερα: Συνεχής εμπλουτισμός της Εθνικής Βάσης Προσόντων με νέα προσόντα (καταχώριση 1344 προσόντων/τίτλων μέχρι Νοέμβριο 2020)

  • Να προστεθεί ότι το Εθνικό Μητρώο Προσόντων θεσμοθετήθηκε με το Ν.4763/2020


sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..