Common Grounds for Referencing NQF and SQFs to EQFΑπό το 2011 έως σήμερα, η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί δράσεις που υλοποιεί ο ΕΟΠΠΕΠ ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι οποίες σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προβολή του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων

 • Εθνικό Σημείο Συντονισμού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, EQF-NCP 2018-2020, Αρ. σύμβασης χρηματοδότησης έργου VS/2018/0281
 • Βάσεις Δεδομένων και Μητρώα Προσόντων, EQF-NCPDatabases2018-2020, Αρ. σύμβασης έργου VS/2018/0189
Εταίρος: Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Περίοδος εκτέλεσης: 01 Μαρτίου 2010 – 28 Φεβρουαρίου 2012

Αντικείμενο του Προγράμματος:

Το EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων) δεν έχει σχεδιασθεί σαν κανονιστικό εργαλείο για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μην παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του οι θεσμικές παράμετροι και, επιπλέον, ποικίλοι οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης να επιδιώκουν την αντιστοίχιση στα επίπεδά του των παρεχόμενων από αυτούς μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Επειδή όμως δεν υπάρχουν γενικώς αποδεκτά κριτήρια αντιστοίχισης, θα μπορούσε να προκληθεί πρόβλημα στις περιπτώσεις όπου τα συστήματα/πλαίσια προσόντων αλληλοσυμπληρώνονται ή λειτουργούν ξεχωριστά. Αυτό κυρίως συμβαίνει όταν τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων οργανώνονται από κυβερνητικούς φορείς, ενώ τα Κλαδικά Πλαίσια Προσόντων επιβλέπονται από κλαδικούς οργανισμούς. Επομένως, είναι απαραίτητο ένα «εργαλείο» που θα διευκολύνει τη «συγκρισιμότητα» των επιμέρους προσόντων με απώτερο στόχο τη λειτουργική αντιστοίχιση των Εθνικών (NQFs) και Κλαδικών (SQFs) Πλαισίων Προσόντων στο Ευρωπαϊκό (EQF).

Το πιλοτικό πρόγραμμα "NQF-SQF" ως βασικό σκοπό έχει την εκπόνηση του «Employability Grid», ενός μεθοδολογικού εργαλείου το οποίο:

 • Θα συμβάλει στην κριτική θεώρηση των προσόντων (κλαδικών/ατομικών),
 • Θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των Πλαισίων (Εθνικών/Κλαδικών) στα οποία αντιστοιχούν τα προσόντα,
 • Θα κρίνει κατά πόσον οι περιγραφικοί δείκτες των πλαισίων και των προσόντων κάνουν ευδιάκριτο το περιεχόμενο των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο εργασιακών απαιτήσεων.

Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος:

 • Θα παραχθούν τυπολογίες των Εθνικών Συστημάτων/Πλαισίων Προσόντων, στη βάση της λογικής του Employability Grid,
 • Θα παραχθούν τυπολογίες των Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων με έμφαση στις Ικανότητες (Competence), στη βάση της λογικής του Employability Grid,
 • Θα εκπονηθούν Μελέτες Περίπτωσης (Case studies) βασισμένες σε κλαδικές διαδικασίες εργασίας με εφαρμογή του Employability Grid,
 • Θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών παρόχων προσόντων, με στόχο να αξιολογηθεί στην πράξη το Employability Grid,
 • Θα δημιουργηθεί ένα corpus από δημοσιεύματα σχετικά με την Αντιστοίχιση των Εθνικών και Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Ιστοσελίδα: www.project-nqf-sqf.eu

EQF-adapted Educational Elements in a Predictable Framework of Change


Εταίρος: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
Περίοδος εκτέλεσης: 01 Μαρτίου 2009 – 31 Αυγούστου 2011

Αντικείμενο του Προγράμματος:

Η αδιαμφισβήτητη συμβολή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework/EQF) στον καθορισμό και τη διαφάνεια των προσόντων που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα οφείλει να συνοδεύεται από ρεαλιστικές στρατηγικές εφαρμογής του στα συμβαλλόμενα κράτη, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που θα επέλθουν στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Επομένως, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός ενός προβλεπόμενου πλαισίου αλλαγών, μέσα στο οποίο θα περιγράφονται η δομή των σχολικών προγραμμάτων, τα μέτρα για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, οι προσεγγίσεις αξιολόγησης, οι νομικοί κανόνες, τα πιστοποιητικά και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το πιλοτικό πρόγραμμα “PREDICT”:

 • Προσδιορίζει το προβλεπόμενο πλαίσιο αλλαγών που θα είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής του EQF στα κράτη.
 • Δίνει παραδείγματα νομικών κανονισμών που είναι σύμφωνοι με το EQF.
 • Παρέχει παραδείγματα προγραμμάτων σπουδών που είναι σύμφωνα με το EQF και μέτρα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή εργασία των οργανισμών.
 • Δημιουργεί διακρατική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βάση το EQF.
 • Περιγράφει διαδικασίες κοινής αξιολόγησης βασισμένες στο EQF.
 • Προσχεδιάζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του EQF, υποστηρίζοντας τους επιμέρους οργανισμούς στη διάρκεια της προσαρμογής τους στο EQF.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχει παραδείγματα χρήσης του EQF προσανατολισμένα τόσο προς τους στρατηγικούς στόχους του όσο και προς γενικότερα θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής.

Ιστοσελίδες: www.project-predict.eu, www.eqf-support.eu

 

Implementing National Qualifications Framework in Greece


Εταίρος: Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Περίοδος εκτέλεσης: 01 Μαΐου 2010 – 30 Απριλίου 2011

Το γενικότερο πλαίσιο του προγράμματος:

Το EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων) λειτουργεί ως μεταφραστικός μηχανισμός των προσόντων που απορρέουν από τις ποικίλες μαθησιακές διαδρομές των ανθρώπων. Στόχος του είναι η διαφάνεια στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των προσόντων και η διευκόλυνση της κινητικότητας, εργασιακής και μαθησιακής, των ευρωπαίων πολιτών.

Επειδή όμως το EQF είναι ένα «μεταπλαίσιο», μια μήτρα όπου κατατάσσονται τα προσόντα σε οκτώ (8) επίπεδα βάσει γενικών περιγραφικών δεικτών, στην πράξη λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς για την αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται δια μέσου των Εθνικών Συστημάτων Προσόντων και έχουν ήδη ταξινομηθεί στα επίπεδα των αντίστοιχων Εθνικών Πλαισίων Προσόντων.

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (Hellenic Qualifications Framework) τυπικά άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο του 2010, όταν τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τα προτεινόμενα επίπεδα και οι γενικοί περιγραφικοί δείκτες των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων).

Το αντικείμενο του προγράμματος

Το εγκάρσιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level", συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate-General for Education and Culture), στοχεύει να διευκολύνει τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού για το EQF στις διαδικασίες υλοποίησης και προβολής των αντίστοιχων Εθνικών Πλαισίων Προσόντων.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το EQF υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανέλαβε να προβάλει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενημερώνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο και τη σημασία του, καθώς και για τις διαδικασίες υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε το έργο «Implementing National Qualifications Framework in Greece», με τα εξής παραδοτέα:

 • Πέντε (5) ενημερωτικές Ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλο.
 • Τέσσερα (4) Τεχνικά Σεμινάρια σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και αντιστοίχισης των προσόντων της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και με την εκπόνηση κλαδικών πλαισίων προσόντων.
 • Ιστοσελίδα (http://www.nqf.gov.gr/)
 • Έντυπο ενημερωτικό υλικό σε μορφή φυλλαδίων.

Ιστοσελίδα: www.nqf.gov.grsponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..